Blogi

Hyvinvointiluokitukset viitoittamassa tietä kohti kestäviä tiloja

Kestävä kehitys on muutakin kuin ekologista kestävyyttä

Viime viikolla vietettiin kansainvälistä vihreän rakentamisen viikkoa, jonka tämän vuoden teema #BuildingLife keskittyi hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa. Rakennuksilla ja rakentamisella on huomattavia ympäristövaikutuksia: merkittävä osa energiankulutuksesta ja kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuu rakennetussa ympäristössä. Tämän vuoksi rakennettuun ympäristöön kohdistuvilla toimenpiteillä ja ekologisesti kestävillä ratkaisuilla on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä ja ympäristöhaasteisiin vastaamisessa. Rakennusten ympäristösertifikaatit tarjoavat keinon toteuttaa, mitata ja todentaa rakennuksen ympäristötehokkuutta, ja samalla ne ovat vahva viesti ympäristövaikutusten huomioimisesta sekä kiinteistön omistajan vastuullisuudesta.

Ympäristövaikutustensa lisäksi rakennettu ympäristö vaikuttaa monin tavoin myös meihin ihmisiin, terveyteemme ja hyvinvointiimme. Nykyään vietämme suurimman osan ajastamme sisätiloissa, ja tiloilla on sekä fyysisiä, psyykkisiä että emotionaalisia vaikutuksia meihin tilojen käyttäjiin. Rakennetun ympäristön ”ihmisvaikutuksiin”, niin hyvinvointia heikentäviin kuin sitä edistäviin, onkin alettu kiinnittää yhä enenevässä määrin huomiota.  World Green Building Week pyrkii kannustamaan kestävän rakennetun ympäristön rakentamiseen meille kaikille, kaikkialla. Kestävä rakennettu ympäristö, tai kestävän kehityksen mukainen rakennettu ympäristö, huomioi ekologisen näkökulman lisäksi myös kestävyyden taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset elementit. Ympäristöystävällisyyden lisäksi huomioon tulisi näin ollen ottaa myös rakennetun ympäristön ihmisystävällisyys ja käyttäjälähtöisyys.

Hyvinvointiluokitukset terveyttä ja hyvinvointia edistävien tilojen todentajina

Perinteisempien ympäristösertifiointijärjestelmien rinnalle onkin nousemassa erilaiset kiinteistöjen käyttäjien hyvinvointiin keskittyvät sertifikaatit, joiden suosio on ollut viime aikoina nosteessa. Yksi näistä on International Well Building Instituten (IWBI) hallinnoima, vuonna 2014 kehitetty WELL Building Standard, jonka tavoitteena on tuottaa laajaan tieteelliseen tutkimustietoon perustuen ihmisten terveyttä ja hyvinvointia edistäviä tiloja. Tarkasteltavia kategorioita ovat esimerkiksi mielen hyvinvointi, sisäilman laatu, valo sekä ravinto, ja esiin on nostettu myös tilojen käyttäjien yksilölliset vaikutusmahdollisuudet tilan olosuhteisiin. Vaikka jotkin hyvinvointisertifikaatin kriteerit voivat olla lähellä perinteisten ympäristösertifiointijärjestelmien kriteerejä, eivät nämä kaksi luokitusjärjestelmää ole toisiaan poissulkevia; päinvastoin luokitukset täydentävät toisiaan. WELL-standardi on suunniteltu yhteensopivaksi LEED- ja BREEAM -ympäristöluokitusten kanssa tuoden holistisella otteellaan mukaan tarkasteluun uusia ulottuvuuksia ja käyttäjänäkökulmaa. WELL-sertifioinnin saavuttamiseksi hankkeen tulee täyttää säädetyt pakolliset vaatimukset sekä saavuttaa lisäpisteitä eri kategorioista, esimerkiksi tuomalla luonnon elementtejä sisätiloihin. Näiden lisäpisteiden avulla tavoitellaan haluttua sertifiointitasoa. Kiinteistön omistajan vastuulla olevien tilojen ja ratkaisujen lisäksi sertifiointi soveltuu erinomaisesti myös yksittäisen yrityksen jo olemassa oleviin toimitiloihin. Tilan teknisten ominaisuuksien lisäksi arviointi kohdistetaan näin myös organisaation toimintaan hyvinvoinnin näkökulmasta.

Siinä missä perinteiset ympäristösertifioinnit viestivät ympäristövastuullisuudesta, hyvinvointisertifioinnilla voidaan osoittaa, että tilan käyttäjien terveyteen ja hyvinvointiin on haluttu panostaa. Sen lisäksi, että tämä lisää yrityksen houkuttelevuutta niin työntekijöiden kuin asiakkaidenkin silmissä, kokemukset osoittavat, että panostukset hyvinvointia edistäviin tiloihin lisäävät työtyytyväisyyttä, työntekijöiden pysyvyyttä organisaatiossa ja kasvattavat työn tuottavuutta. Viisailla valinnoilla voidaan luoda hyvinvointia ja terveyttä edistäviä tiloja, jotka on suunniteltu niin ihmisiä kuin ympäristöäkin ajatellen. IWBI:n toiminnanjohtajalla Rick Fedrizzilla on visio maailmaista, jossa ihmiset ja planeetta voisivat kukoistaa yhdessä. Ympäristö- ja hyvinvointiluokitukset ovat yhdessä viitoittamassa rakennetulle ympäristölle tietä tuollaista maailmaa kohden ja samalla saavutetut sertifikaatit viestivät ulospäin kiinteistön omistajan tai yrityksen edelläkävijyydestä.

Susanna Sirkiä

Asiantuntija, Green Building Partners Oy

Kuva meidän WELL-sertifioidulta toimitilaltamme Helsingin Pitäjänmäellä.

Tarjoamme asiantuntevaa palvelua myös kaiken tyyppisiin WELL-hankkeisiin. WELL-hankkeista kokemusta on karttunut jo useammasta projektista. Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli haluat kuulla aiheesta lisää!

Meillä Green Building Partnersilla töitä tehdään WELL-sertifioidussa toimistossa. Käy lukemassa lisää: https://gbp.fi/pohjoismaiden-terveellisin-toimisto-loytyy-suomesta/ .